• Правата на пациентите в ДПБ Пазарджик са част от правата на човека, регламентирани в Конвенцията на ООН за правата на човека.
  • Всички пациенти имат равни права и достъп при получаване на психиатрична болнична медицинска помощ.
  • Не се допускат никакви ограничения на правата на серопозитивни лица, пациенти със СПИН или инфекциозни заболявания, както и пациенти с различна верска или етническа принадлежност.
  • При нарушение на тези права, пациентите имат право да подават жалби до Директора на болницата.

Пациентите в ДПБ Пазарджик имат право:

  • Да получават психиатрична помощ в обхвата на дейността на болницата, гарантиран от бюджета на МЗ.
  • Да получават психиатрична помощ в съответствие с утвърдените стандарти за лечение и правилата за добра медицинска практика.
  • Да бъдат информирани за обема на психиатрична помощ и видовете услуги, негов родител/настойник/попечител.
  • Пациентите са длъжни: да спазват установеният вътрешен ред в ДПБ Пазарджик.
  • Да уважават професионалното и човешко достойнство на лекарите и всички служители в ДПБ Пазарджик.
  • Да не увреждат умишлено собстеното си или на трети лица здраве.